Služby

Naša firma ponúka komplexnú správu bytových domov, ktorá zahŕňa:

TECHNICKÚ SPRÁVU DOMOV

  • zabezpečenie 24 hodinovej havarijnej služby
  • zabezpečenie 24 hodinovej výťahovej skužby
  • zabezpečenie poistenia domu
  • spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby
  • vykonávanie pravidelných obhliadok bytového domu
  • spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok
  • uzatváranie zmluv na prenájom spoločných a nebytových priestorov
  • sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv
  • zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  • realizovanie nutných opráv bytového domu
  • zatepľovanie budov (vo všetkých fázach)
  • upratovacie a čistiace práce, zimná údržba
  • zabezpečenie “denného chodu” bytových domov

EKONOMICKÚ SPRÁVU DOMOV

  • zriadenie bankového účtu pre úhrady služieb bytového domu
  • zriadenie účtu fondu opráv, pre vedenie finančných prostriedkov na opravy
  • stanovenie mesačných preddavkových platieb
  • evidencia mesačných platieb vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • vykonávanie úhrad za služby spojené s bývaním (voda, elektrina, atď.)
  • vykonávanie úhrad za opravy bytového domu
  • sledovanie nedoplatkov a zasielanie upomienok
  • spracovanie účtovníctva v pravidelných mesačných intervaloch
  • mesačné predkladanie kópií bankových výpisov vlastníkom
  • spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené z bývaním
  • spracovanie výročnej správy o stave spoločných častí a spoločných zariadení domu
  • sledovanie vyhlášok a predpisov súvisiacich so správou bytových domov a ich aplikác

PRÁVNU POMOC

  • sprostredkovanie právnej pomoci pre bytové domy a majiteľov bytov

       INÉ SLUŽBY

  • vysporiadanie pohľadávok a záväzkov s predchádzajúcim správcom
  • vymáhanie pohľadávok
  • podľa požiadavky, vykonanie analýzy potreby finančných prostriedkov na obnovu bytového domu
  • pasívny prístup určeného vlastníka k bankovým účtom cez internet (Internet banking)
  • konzultačné hodiny pre vlastníkov 1 x týždenne, príp. 2 x mesačne priamo v bytovom dome
  • vydávanie potvrdení pre vlastníkov podľa požiadavka v rámci platných zákonov a nariadení

 

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE o:

  • cenách médií
  • novelách v zákone o správe budov a nebytových priestorov
  • možnostiach zatepľovania domov