• zriadenie bankového účtu pre úhrady služieb bytového domu
 • zriadenie účtu fondu opráv, pre vedenie finančných prostriedkov na opravy
 • stanovenie mesačných preddavkových platieb
 • evidencia mesačných platieb vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vykonávanie úhrad za služby spojené s bývaním (voda, elektrina, atď.)
 • vykonávanie úhrad za opravy bytového domu
 • sledovanie nedoplatkov a zasielanie upomienok
 • spracovanie účtovníctva v pravidelných mesačných intervaloch
 • mesačné predkladanie kópií bankových výpisov vlastníkom
 • spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené z bývaním
 • spracovanie výročnej správy o stave spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • sledovanie vyhlášok a predpisov súvisiacich so správou bytových domov a ich aplikácia