• zabezpečenie 24 hodinovej havarijnej služby
 • zabezpečenie 24 hodinovej výťahovej služby
 • zabezpečenie poistenia domu
 • spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby
 • vykonávanie pravidelných obhliadok bytového domu
 • spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok
 • uzatváranie zmlúv na prenájom spoločných a nebytových priestorov
 • sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv
 • zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
 • realizovanie nutných opráv bytového domu
 • zatepľovanie budov (vo všetkých fázach)
 • upratovacie a čistiace práce, zimná údržba
 • zabezpečenie “denného chodu” bytových domov